Јавне набавке Прекршајног суда у Сремској Митровици, 2016. година

У Прекршајном суду у Сремској Митровици у току 2016. године нису спровођени поступци јавних набавки обзиром да по процењеној вредности на годишњем нивоу у збиру свих сродних добара чија је набвка предвиђена у 2016. години према Плану набавки за 2016. годину, је нижа од 400.000, те наручиоци нису обавезни да примењују одредбе Закона о јавним набавкама ("Службени гласнику РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) , у смислу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама.