Надлежност Прекршајног суда у Сремској Митровици

Прекршајни суд у Сремској Митровици основан је за територију општине Шид и за град Сремску Митровицу, са одељењем суда у Шиду. Отпочео је са радом 01.01.2010. године у складу са Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава и Закона о уређењу судова ("Сл. гласник Р. Србије" бр. 116/08) и обавља свој рад у складу са Законом о прекршајима ("Сл. гласник Р. Србије" бр. 101/05, 116/08, 104/09 и 111/09).