Пријем писмена и издавање уверења


Пријем писмена

Пријем писмена врши се у одсеку писарнице Прекршајног суда у Сремској Митровици сваког радног дана од 7.30 часова до 15.30 часова.
Пријем писмена врши референт експедиције. Приликом пријема писмена службеник је дужан да на примерак поднеска странке стави пријемни штамбиљ.

 022 600-185

Издавање уверења

Захтеви за уверења да физичка лица, правна лица и одговорна лица у правном лицу нису прекршајно кажњавана или да им није изречена заштитна мера забране вршења одређених делатности, као и захтеви за потврде да су измирене све обавезе према Прекршајном суду у Сремској Митровици, предају се на писарници суда сваког радног дана у времену од 7.30 до 15.30 часова.
Захтеви се предају у слободној или електронској форми али обавезно морају да садрже за правна лица пуни назив, седиште, ПИБ и МБ, а за физичка лица адресу становања и ЈМБГ. Уверења и потврде издају се наредног дана од дана подношења захтева у времену од 12.00 до 15.00 часова.
Такса за издавање уверења и потврде износи 190 динара и плаћа се судским таксеним маркама које се могу купити у поштама.

Образац захтева за издавање уверења да није изречена заштитна мера забране обављања делaтности

Преузмите документ


Образац захтева за издавање уверења да није изречена заштитна мера забране обављања делатности за правна лица

Преузмите документ


Образац захтева за издавање уверења да није изречена заштитна мера забране управљања моторним возилом

Преузмите документ


Образац захтева за издавање уверења о извршеној уплати новчане казне

Преузмите документ


Образац захтева за издавање уверења о некажњавању

Преузмите документ


Образац захтева за издавање уверења о некажњавању за правна лица

Преузмите документ


Образац захтева за издавање уверења о некажњавању из области пореских прописа

Преузмите документ


Образац захтева за издавање уверења о некажњавању из области пореских прописа

Преузмите документ


Образац захтева за препис списа и фотокопирање

Преузмите документ


Образац захтева за разгледање списа

Преузмите документ


Образац захтева архиви за доставу списа

Преузмите документ


АКО СЕ УВЕРЕЊЕ ИЗДАЈЕ У ДВА ИЛИ ВИШЕ ПРИМЕРAКА. ЗА ДРУГИ И СВАКИ ДАЉИ ПРИМЕРАК ПЛАЋА СЕ ПОЛОВИНА ГОРЕ НАВЕДЕНЕ ТАКСЕ.

 022 600-185