Sudska uprava Prekršajnog suda u Sremskoj Mitrovici

Poslovi sudske uprave su poslovi koji služe vršenju sudske vlasti.
Poslovima sudske uprave obezbeđuju se uslovi za pravilan i blagovremen rad i poslovanje suda.
Pod poslovima sudske uprave smatraju se poslovi unutrašnje organizacije određeni zakonom i Sudskim poslovnikom.

Sudsku upravu Prekršajnog suda u Sremskoj Mitrovici čine:

• Predsednik suda, Zorica Marinković Ilieski

Predsednik rukovodi sudskom upravom. Pojedine poslove sudske uprave predsednik može poveriti zameniku predsednika.
Za zamenika predsednika suda određena je sudija Milanka Tomašević, koja zamenjuje predsednika suda u slučaju sprečenosti ili odsutnosti.

• Sekretar suda, Sanja Rogulja Veljanoski

Sekretar suda pomaže predsedniku u vršenju poslova uprave suda, u skladu sa zakonom, Sudskim poslovnikom i Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Prekršajnog suda u Sremskoj Mitrovici.

• Administrativno-tehnički sekretar, Brankica Ivančić

Obavlja administrativno-tehničke poslove za predsednika suda.