Судска управа Прекршајног суда у Сремској Митровици

Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти.
Пословима судске управе обезбеђују се услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.
Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом и Судским пословником.
Судску управу Прекршајног суда у Сремској Митровици чине:

• Председник суда, Зорица Маринковић Илиески

Председник руководи судском управом. Поједине послове судске управе председник може поверити заменику председника.
За заменика председника суда одређена је судија Миланка Томашевић, која замењује председника суда у случају спречености или одсутности.

• Секретар суда, Сања Рогуља Вељаноски

Секретар суда помаже председнику у вршењу послова управе суда, у складу са законом, Судским пословником и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Прекршајног суда у Сремској Митровици.

• Административно-технички секретар, Бранкица Иванчић

Обавља административно-техничке послове за председника суда.