Raspisan konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta sudijski pomoćnik u Prekršajnom sudu u Sremskoj Mitrovici

20.12.2017. godine, Sremska Mitrovica

Organ u kojem se radno mesto popunjava:
PREKRŠAJNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI
22000 Sremska Mitrovica, Ulica Svetog Dimitrija broj 39

Na osnovu Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik RS" br. 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 67/2007, 116/2008, 104/2009, 99/2014 i 94/2017), Pravilnika o popunjavanju izvršilačkih radnih mesta u sudova („Službeni glasnik RS", br. 43/2010) i Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Prekršajnom sudu u Sremskoj Mitrovici Su.br. I-9 1/2016 od 14.01.2016.godine sa izmenama od broj I-9 1/2016-1 od 27.04.2017.godine oglašava se konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta.

Radno mesto koje se popunjava:

RADNO MESTO SUDIJSKI POMOĆNIK-VIŠI SUDIJSKI SARADNIK, ZVANJE SAMOSTALNI SAVETNIK - 1 IZVRŠILAC

USLOVI: stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama pravnog smera u obimu od najmanje 240 ESPB, odgovarajućim master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama prava u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na pravnom fakultetu, položen pravosudni ispit i radno iskustvo najmanje 2 godine u struci nakon položenog pravosudnog ispita i poznavanje rada na računaru.
Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o prekršajima, Zakona o krivičnom postupku, Krivičnog zakonika, Zakona o izvršenju i obezbeđenju, Zakona o izvršenju krivičnih sankcija - usmeni razgovor sa učesnicima javnog konkursa i veština komunikacije - neposredno, kroz usmeni razgovor sa učesnicima javnog konkursa, poznavanje rada na računaru-praktičnim radom na računaru.
Opšti uslovi za rad: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa; da učesnik konkursa ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad i da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.
OSTALO: Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: prijava za radno mesto viši sudijski saradnik potpisana svojeručno, sa kontakt adresom i brojem telefona; biografija; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu Republike Srbije; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija uverenja o položenom pravosudnom ispitu; original ili overena fotokopija potvrde da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa izdate od strane državnog organa u kome je učesnik javnog kon-kursa bio u radnom odnosu; original ili overena fotokopija lekarskog uverenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad; uverenje nadležnog organa da kandidat nije osuđivan (ne starije od šest meseci); popunjenu i potpisanu izjavu u kojoj se kandidat opredeljuje da li će Prekršajni sud u Sremskoj Mitrovici pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija (Obrazac br.1) ili će to kandidat sam učiniti (Obrazac br.2). Odredbama članova 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 18/2016) propisano je između ostalog da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: izvod iz matične rođenih, uverenje o državljanstvu, uverenje o položenom pravosudnom ispitu i uverenje da kandidat nije osuđivan. Potrebno je da kandidat popuni izjavu (Obrazac 1 ili 2 ) kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili će to kandidat da učini sam. Obrasce 1 i 2 možete preuzeti na internet prezentaciji Prekršajnog suda u Sremskoj Mitrovici u okviru obaveštenja o javnom konkursu. Popunjenu izjavu neophodno je priložiti uz napred navedene dokaze. Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika. Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača. Diploma kojom se potvrđuje stručna sprema, a koja je stečena u inostranstvu mora biti nostrifikovana.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu, a čije prijave su blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi, Konkursna komisija će sprovesti izborni postupak u prostorijama Prekršajnog suda u Sremskoj Mitrovici, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni telefonom ili telegramom, na adrese navedene u prijavama. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu je sudija Vlajko Drenovac, predsednik Konkursne komisije, kontakt telefon 022/712-723.
Napomene: Kandidati zasnivaju radni odnos na neodređeno vreme. Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu od 6 meseci. Prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika, kao i nepotpune, neblagovremene, nedopuštene i nerazumljive prijave biće odbačene zaključkom Konkursne komisije. Državni službenik koji se prijavljuje na konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen. Obaveštavaju se učesnici javnog konkursa da će se dokumentacija vraćati isključivo na pisani zahtev učesnika.
Prekršajni sud u Sremskoj Mitrovici ne vrši diskriminaciju po osnovu rase, boje kože, pola, vere, nacionalnosti, etničkog porekla ili invaliditeta. Konkurencija se zasniva na kvalitetu i otvorena je za sve koji ispunjavaju propisane uslove. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola. Ovaj oglas objavljuje se na internet prezentaciji Prekršajnog suda u Sremskoj Mitrovici, na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli suda, internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijave se podnose u pisarnici Prekršajnog suda u Sremskoj Mitrovici ulica Svetog Dimitrija broj 39 soba broj 14, ili poštom na navedenu adresu, sa naznakom “Prijava na javni konkurs za radno mesto sudijski pomoćnik”.
Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 15 (petnaest) dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Obrazac br. 1

Obrazac br. 2