Расписан конкурс за попуњавање извршилачког радног места судијски помоћник у Прекршајном суду у Сремској Митровици

20.12.2017. године, Сремска Митровица

Орган у којем се радно место попуњава:
ПРЕКРШАЈНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
22000 Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 39

На основу Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС" бр. 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 67/2007, 116/2008, 104/2009, 99/2014 и 94/2017), Правилника о попуњавању извршилачких радних места у судова („Службени гласник РС", бр. 43/2010) и Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном суду у Сремској Митровици Су.бр. I-9 1/2016 од 14.01.2016.године са изменама од број I-9 1/2016-1 од 27.04.2017.године оглашава се конкурс за попуњавање извршилачког радног места.

Радно место које се попуњава:

РАДНО МЕСТО СУДИЈСКИ ПОМОЋНИК-ВИШИ СУДИЈСКИ САРАДНИК, ЗВАЊЕ САМОСТАЛНИ САВЕТНИК - 1 ИЗВРШИЛАЦ

УСЛОВИ: стечено високо образовање на основним академским студијама правног смера у обиму од најмање 240 ЕСПБ, одговарајућим мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама права у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на правном факултету, положен правосудни испит и радно искуство најмање 2 године у струци након положеног правосудног испита и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о прекршајима, Закона о кривичном поступку, Кривичног законика, Закона о извршењу и обезбеђењу, Закона о извршењу кривичних санкција - усмени разговор са учесницима јавног конкурса и вештина комуникације - непосредно, кроз усмени разговор са учесницима јавног конкурса, познавање рада на рачунару-практичним радом на рачунару.
Општи услови за рад: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа; да учесник конкурса има општу здравствену способност за рад и да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава за радно место виши судијски сарадник потписана својеручно, са контакт адресом и бројем телефона; биографија; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија потврде да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа издате од стране државног органа у коме је учесник јавног кон-курса био у радном односу; оригинал или оверена фотокопија лекарског уверења о општој здравственој способности за рад; уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван (не старије од шест месеци); попуњену и потписану изјаву у којој се кандидат опредељује да ли ће Прекршајни суд у Сремској Митровици прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција (Образац бр.1) или ће то кандидат сам учинити (Образац бр.2). Одредбама чланова 9. и 103. Закона о општем управном поступку (“Службени гласник Републике Србије” бр. 18/2016) прописано је између осталог да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном правосудном испиту и уверење да кандидат није осуђиван. Потребно је да кандидат попуни изјаву (Образац 1 или 2 ) којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или ће то кандидат да учини сам. Обрасце 1 и 2 можете преузети на интернет презентацији Прекршајног суда у Сремској Митровици у оквиру обавештења о јавном конкурсу. Попуњену изјаву неопходно је приложити уз напред наведене доказе. Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника. Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача. Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству мора бити нострификована.
Са кандидатима који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, а чије пријаве су благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази, Конкурсна комисија ће спровести изборни поступак у просторијама Прекршајног суда у Сремској Митровици, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телефоном или телеграмом, на адресе наведене у пријавама. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је судија Влајко Дреновац, председник Конкурсне комисије, контакт телефон 022/712-723.
Напомене: Кандидати заснивају радни однос на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве биће одбачене закључком Конкурсне комисије. Државни службеник који се пријављује на конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен. Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће се документација враћати искључиво на писани захтев учесника.
Прекршајни суд у Сремској Митровици не врши дискриминацију по основу расе, боје коже, пола, вере, националности, етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане услове. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола. Овај оглас објављује се на интернет презентацији Прекршајног суда у Сремској Митровици, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли суда, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе у писарници Прекршајног суда у Сремској Митровици улица Светог Димитрија број 39 соба број 14, или поштом на наведену адресу, са назнаком “Пријава на јавни конкурс за радно место судијски помоћник”.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 (петнаест) дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Образац бр. 1

Образац бр. 2